नेपाल–भारतबीच ग्याँस पाईप लाईन विस्तार गर्ने समझदारी

k]6«f]lnod kfOknfOg kl/of]hgf 5nkmn df]ltxf/L–cdn]vuGh k]6«f]lnod kfOknfOg kl/of]hgfsf ljifodf z'qmaf/ sf7df8f}Fdf 5nkmn ub}{ pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{dGqL dft[sf ofbj / ef/tsf k]6«f]lnod tyf k|fs[lts Uof;dGqL wd]{Gb| k|wfg;lxtsf] 6f]nL . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;
SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

नेपाल–भारतबीच ग्याँस पाईप लाईन विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ ।

काठमाडौंमा बसेको दुवै देशको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ग्याँस पाईप लाईन विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच दुवै देशबीच ग्याँस पाईप लाईन विस्तार गर्ने समझदारी भएको हो ।

भारतको गोरखपुरबाट नेपालको सुनौलीमा ग्याँस लाईन विस्तार गर्न आवश्यक तयारी गर्ने समझदारी बैठकले गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले जानकारी दिएका छन् ।

भारतका पेटोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस मन्त्री प्रधानले ग्याँस पाईनलाईन विस्तारको कामलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

सार्वजनिक सवारी साधन संचालनका लागि सो ग्याँस उपयोग गरिनेछ । बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालको ग्याँस बुलेट ढ्ुवानीका लागि अनुमति दिन ढिलाई नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।

बैठकले मोतिहारी–अमलेखगंज पेट्रोल पाईप लाईन विस्तारको काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
source by;hamrokalam